Umów się na wizytę:
22 436 83 50
22 436 83 50

REGULMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ PORTAL PACJENTA NA STRONIE
 https://portalpacjenta.psychiatrzy.warszawa.pl

§1. Postanowienia ogólne
 
 1. 1. Definicje:
 2. Usługodawca – Centrum Terapii Dialog spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j., ul. Stryjeńskich 19/18U, 02-791 Warszawa
 3. Portal Pacjenta – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://portalpacjenta.psychiatrzy.warszawa.pl
 4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która (i) dokonała Rejestracji w Serwisie, lub (ii) dokonała rezerwacji terminu u Specjalisty za pomocą Portalu Pacjenta
 6. Specjalista – współpracownicy Usługodawcy będący lekarzem / psychologiem / terapeutą  lub inną osobą niewymienioną powyżej wykonującą czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczącą usługi zdrowotne, medyczne
 7. Rejestracja – proces utworzenia Konta
 8. Konto – wpis w bazie danych Portalu Pacjenta, dotyczący Użytkowników lub którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług
 9. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron
 
§2. Zasady regulaminu
 
1. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi:
 1. - udostępnia wyszukiwarkę terminów do Specjalistów współpracujących z Centrum Terapii DIALOG
 2. - umożliwia rezerwację terminu u Specjalistów współpracujących z Centrum Terapii DIALOG
 
2. Dostęp wszystkich usług Portalu Pacjenta jest bezpłatny
 
 1. 3. Rezerwacja terminu u Specjalisty wymaga podania Imienia, Nazwiska oraz numeru telefonu.
 
 1. 4. Każdy Użytkownik może zarezerwować termin u Specjalisty za pomocą Portalu Pacjenta pod warunkiem zweryfikowania numeru telefonu  komórkowego poprzez wpisanie kodu, który każdorazowo przy rezerwacji wysyłany jest na numer telefonu wpisany przez Użytkownika.
 
 1. 5. Podczas rezerwacji terminu Użytkownik może opcjonalnie podać swój nr PESEL.
 
 1. 6. Zarezerwowanie wizyty u Specjalisty jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika o stanie zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO) oraz udostępnienia tych danych wybranemu Specjaliście. Usługodawca informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika uniemożliwia zarezerwowanie wizyty poprzez Portal Pacjenta.
 
 1. 7. Użytkownik ma możliwość założenia konta na Portalu Pacjenta. W celu Rejestracji Użytkownik wypełnia formularz zamieszczony na stronie https://portalpacjenta.psychiatrzy.warszawa.pl/pl/register podając poniższe dane: Imię, Nazwisko, Telefon, adres e-mail, PESEL (opcjonalnie)
 1. 8. Przy rejestracji Użytkownik sam nadaje hasło do konta, przy pomocy którego będzie mógł logować się do systemu.
 
 1. 9. Po zalogowaniu się do systemu Użytkownik ma możliwość rejestracji wizyty, podglądu historii wizyt umówionych (wyłącznie za pośrednictwem Portalu Pacjenta) oraz odwołania wizyt (umówionych wyłącznie za pośrednictwem Portalu Pacjenta).
 
 1. 10. Usługodawca zapewnia Użytkownikom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie za pośrednictwem konta w Portalu Pacjenta lub po skontaktowaniu się z Działem Obsługi Pacjenta Centrum Terapii DIALOG.
 
 1. 11. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.
 
 1. 12. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 
 1. 13. Zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: przychodnia@terapiadialog.pl
 
 1. 14. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.