Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ STRONY INTERNETOWEJ

(www.portalpacjenta.psychiatrzy.warszawa.pl oraz strony internetowej www.psychiatrzy.warszawa.pl)

§1. Postanowienia ogólne

1. Definicje:

 • Usługodawca – Centrum Terapii Dialog spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j., ul. Stryjeńskich 19/18U, 02-791 Warszawa
 • Portal Pacjenta – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://portalpacjenta.psychiatrzy.warszawa.pl
 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę
 • Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która (i) dokonała Rejestracji w Serwisie, lub (ii) dokonała rezerwacji terminu u Specjalisty za pomocą Portalu Pacjenta
 • Specjalista – współpracownicy Usługodawcy będący lekarzem / psychologiem / terapeutą  lub inną osobą niewymienioną powyżej wykonującą czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczącą usługi zdrowotne, medyczne
 • Rejestracja – proces utworzenia Konta
 • Konto – wpis w bazie danych Portalu Pacjenta, dotyczący Użytkowników lub którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług
 • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron
§2 Zasady przedpłat za wizyty w Centrum Terapii Dialog

1. Wizyty w Centrum Terapii Dialog:

 • przeprowadzane w formie zdalnej (online na Portalu Pacjenta lub telefonicznie);
 • stacjonarne u lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży;
 • stacjonarne dla młodzieży w wieku 16-17 rż.;
 • stacjonarne pierwszorazowego u danego Specjalisty;
 • oraz wizyty domowe;

wymagają opłacenia w ciągu 60 minut od momentu rezerwacji terminu.

2. Nieopłacenie wizyty w ciągu 60 minut od rezerwacji terminu skutkuje odwołaniem wizyty. Pacjent zostanie poinformowany o odwołaniu wizyty za pośrednictwem SMS na numer podany podczas składania rezerwacji.

 

§3 Zasady przekładania lub odwoływania wizyt wymagających przedpłat

 1. Pacjent ma możliwość bezpłatnej zmiany terminu lub odwołania umówionej wizyty do 48 godzin przed planowanym czasem rozpoczęcia wizyty.
 2. Odwołania wizyty zgodnie z pkt. 1 par. 2 można dokonać za pośrednictwem konta pacjenta w Portalu Pacjenta, telefonicznie w godzinach pracy przychodni na numer 22 436 83 50 lub mailowo w godzinach pracy przychodni na adres przychodnia@terapiadialog.pl.
 3. Nie ma możliwości zmiany terminu zaplanowanej wizyty, jeśli do rozpoczęcia wizyty pozostało mniej niż 48 godzin.
 4. W przypadku odwołania wizyty na mniej niż 48 godzin przed planowanym czasem rozpoczęcia wizyty pacjent ponosi jej pełny koszt i nie przysługuje mu zwrot za tę wizytę.
 5. Umówienie i opłacenie wizyty, której termin realizacji zaplanowany jest na mniej niż 48 godzin od momentu umówienia, skutkuje utratą możliwości przeniesienia wizyty, a w przypadku jej odwołania pacjent ponosi jej pełny koszt.
 6. W przypadku nieodwołania wizyty i niepojawienia się na niej za początek realizacji usługi uznaje się czas jej planowanego rozpoczęcia.

 

§4 Zasady zwrotu płatności za wizyty wymagające przedpłaty

 1. Zwrot płatności za nieodbytą wizytę możliwy jest tylko w sytuacji, gdy pacjent odwołał ją na więcej niż 48 godzin przed jej planowaną realizacją.
 2. Zwrot płatności za wizytę, która objęta była przedpłatą, odwołane zgodnie z niniejszym regulaminem następuje w ciągu 7 dni od jej odwołania: a) na numer konta, z którego została opłacona – w przypadku płatności dokonanej za pośrednictwem Portalu Pacjenta, b) na numer konta podany pracownikowi Działu Obsługi Pacjenta w trakcie odwoływania wizyty – w przypadku innej formy płatności niż wymieniona w ppkt. b).
 3. W przypadku niepodania numeru konta, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. b) niniejszego regulaminu płatność za wizytę oznaczona zostaje jako nadpłata i może zostać wykorzystana przez pacjenta do opłacenia innej wizyty, usługi lub towaru w Centrum Terapii Dialog.
 4. Jeśli wizyta została odwołana przez Centrum Terapii Dialog na mniej niż 48 godzin przed jej planowaną datą rozpoczęcia pacjentowi przysługuje prawo do pełnego zwrotu płatności za tę wizytę.
 5. a) W przypadku wizyty zdalnej pacjent powinien pozostawać gotowy do odbycia zaplanowanej wizyty zgodnie z umówionym terminem, niedostępność pacjenta w ciągu 10 minut od planowanej godziny rozpoczęcia wizyty, mimo prób połączenia z pacjentem, uniemożliwi jej przeprowadzenie, a pacjentowi w takiej sytuacji nie przysługuje prawo do zwrotu płatności.
  b) W przypadku wizyty domowej pacjent powinien pozostawać gotowy do odbycia zaplanowanej wizyty zgodnie z umówionym terminem pod adresem wskazanym podczas umawiania wizyty lub przekazanym najpóźniej do 48h przed planowanym terminem wizyty, nieobecność pacjenta pod ustalonym adresem na 30 minut przed planowaną godziną wizyty lub odmowa wpuszczenia lekarza do lokalu uniemożliwi jej przeprowadzenie, a pacjentowi w takiej sytuacji nie przysługuje prawo do zwrotu płatności.
  c) W przypadku wizyty stacjonarnej czas planowanego rozpoczęcia spotkania uznaje się za początek realizacji usługi (w przypadku braku wcześniejszego odwołania wizyty zgodnie z regulaminem), w przypadku nie pojawienia się pacjenta na wizycie uznaje się, że usługa została zrealizowana i nie przysługuje za nią prawo do zwrotu płatności.
  d) W przypadku spóźnienia się pacjenta na wizytę stacjonarną 10 minut od jej rozpoczęcia lekarz, ze względu na niewystarczający czas do przeprowadzenia badania i wizyty w sposób prawidłowy, ma prawo odmówić przyjęcia pacjenta na wizytę; w tej sytuacji pacjentowi nie przysługuje prawo do zwrotu płatności za wizytę.
 6. Umawiając wizyty, które będą realizowane w formie zdalnej Użytkownik oraz Usługodawca zobowiązują się do korzystania ze sprzętu video oraz/lub audio. Sprzęt ma umożliwiać dobrą jakość połączenia. Użytkownik deklaruje, że posiada odpowiednie urządzenia, oprogramowanie oraz łącze internetowe, które umożliwia mu skorzystanie z usługi. Prawo do zwrotu nie przysługuje jeżeli wizyta nie odbędzie się z przyczyn technicznych leżących po stronie Użytkownika (np. brak zalogowania do Portalu Pacjenta o wyznaczonej godzinie, brak dostępu do internetu, lub jeśli numer telefonu jest nieosiągalny).
 7. Niewskazanie adresu do odbycia wizyty domowej przy zapisie lub maksymalnie do 48h przed planowanym rozpoczęciem wizyty uniemożliwi jej przeprowadzenie, a pacjentowi w takiej sytuacji nie przysługuje zwrot płatności.
 8. W przypadku wystąpienia opóźnienia w rozpoczęciu wizyty, powstałego po stronie specjalisty Centrum Terapii Dialog, wynoszącego ponad 30 minut od planowanego czasu rozpoczęcia wizyty, pacjent może poinformować Dział Obsługi Pacjenta o rezygnacji z wizyty i jednocześnie zachować prawo do zwrotu płatności.
 9. W przypadku wizyt telefonicznych specjalista Centrum Terapii Dialog:
  a) może kontaktować się z pacjentem od 30 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia wizyty – należy pozostawać w tym czasie w gotowości do odbycia wizyty,
  b) podejmie 3 próby połączenia z pacjentem – trzykrotne nieodebranie lub odrzucenie połączenia uznaje się za nieobecność pacjenta, co skutkuje brakiem możliwości uzyskania zwrotu koszu wizyty,
  c) może kontaktować się z pacjentem korzystając z zastrzeżonego numeru telefonu – pacjent musi upewnić się, że jego urządzenie nie blokuje połączeń przychodzących z numerów zastrzeżonych; jeśli pacjent nie odbierze połączenia z powodu zablokowania przychodzących połączeń zastrzeżonych uznaje się, że wizyta nie odbyła się z powodu problemów technicznych, które wystąpiły po stronie pacjenta, jednocześnie pacjent nie będzie miał możliwości uzyskania zwrotu płatności za tę wizytę,
  d) wizyty telefoniczne mogą być realizowane tylko na polskie numery telefonu.
§5. Zasady korzystania z Portalu Pacjenta
 1. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi: udostępnia wyszukiwarkę terminów do Specjalistów współpracujących z Centrum Terapii DIALOG, umożliwia rezerwację terminu u Specjalistów współpracujących z Centrum Terapii DIALOG, umożliwia wypełnienie zgody na przesyłkę dok. medycznej w formie elektronicznej, umożliwia zamawianie dokumentacji medycznej z Centrum Terapii DIALOG, umożliwia dostęp do kodów do e-recept oraz zaleceń z wizyty.
 2. Dostęp do wszystkich usług Portalu Pacjenta jest bezpłatny.
 3. Rezerwacja terminu u Specjalisty wymaga podania Imienia, Nazwiska, numeru telefonu, numeru PESEL.
 4. Każdy Użytkownik może zarezerwować termin u Specjalisty za pomocą Portalu Pacjenta pod warunkiem zweryfikowania numeru telefonu  komórkowego poprzez wpisanie kodu, który każdorazowo przy rezerwacji wysyłany jest na numer telefonu wpisany przez Użytkownika.
 5. Zarezerwowanie wizyty u Specjalisty jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika o stanie zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO) oraz udostępnienia tych danych wybranemu Specjaliście. Usługodawca informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika uniemożliwia zarezerwowanie wizyty poprzez Portal Pacjenta.
 6. Użytkownik, umawiając wizytę w systemie, zakłada konto na Portalu Pacjenta. W celu Rejestracji Użytkownik wypełnia formularz zamieszczony na stronie https://portalpacjenta.psychiatrzy.warszawa.pl/pl/register podając poniższe dane: Imię, Nazwisko, Telefon, adres e-mail, PESEL. Użytkownik zakładając konto w Portalu Pacjenta jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych, a także kontakt drogą telefoniczną lub mailową niezbędny do realizacji wizyt.
 7. Przy rejestracji Użytkownik sam nadaje hasło do konta, przy pomocy którego będzie mógł logować się do systemu.
 8. Po zalogowaniu się do systemu Użytkownik ma możliwość m.in. rejestracji wizyty, podglądu historii wizyt umówionych, odwołania wizyt oraz opłacania wizyt.
 9. Usługodawca zapewnia Użytkownikom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie za pośrednictwem konta w Portalu Pacjenta lub po skontaktowaniu się z Działem Obsługi Pacjenta Centrum Terapii DIALOG.
 10. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.
 11. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 12. Użytkownik za pośrednictwem Portalu Pacjenta ma możliwość wniesienia opłaty za wszystkie swoje wizyty.
 13. Umawiając wizyty, które będą realizowane w formie zdalnej Użytkownik oraz Usługodawca zobowiązują się do korzystania ze sprzętu video oraz/lub audio. Sprzęt ma umożliwiać dobrą jakość połączenia. Użytkownik deklaruje, że posiada odpowiednie urządzenia, oprogramowanie oraz łącze internetowe, które umożliwia mu skorzystanie z usługi.
 14. Wizyty Pacjentów są umawiane na określoną datę oraz godzinę.  Ze względu na swoją specyfikę, mogą wystąpić sytuacje, kiedy wizyta u specjalisty może się przedłużyć. Dlatego uprzejmie prosimy, aby Pacjenci mieli przygotowaną rezerwę czasową w przypadku przedłużającego się oczekiwania na wizytę. Dziękujemy za wyrozumiałość.
 15. Użytkownik akceptuje fakt, że wizyty umówione przez Portal mogą się w wyjątkowych sytuacjach nie odbyć z powodu problemów technicznych, w takiej sytuacji osoby reprezentujące Usługodawcę (Dział Obsługi Pacjenta) skontaktują się z Użytkownikiem i ustalą inny termin spotkania.
 16. Zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: przychodnia@terapiadialog.pl
 17. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach.

 

§6. Opinie publikowane na stronie www.psychiatrzy.warszawa.pl
 1. Wystawiane opinie przed publikacją wymagają weryfikacji i zatwierdzenia. Czas weryfikacji opinii wynosi minimum 24h. W przypadku konieczności dodatkowej weryfikacji wiarygodności opinii czas ten może się wydłużyć.
 2. Opinie publikowane na stronie mogą dotyczyć jedynie wizyt zrealizowanych w przychodniach Centrum Terapii Dialog. Opinia nie zostanie opublikowana w przypadku kiedy dotyczy leczenia pacjenta przez Specjalistę w miejscu / Ośrodku innym niż leczenie w placówce Usługodawcy.
 3. Informacje dotyczące daty wizyty oraz dane kontaktowe potrzebne są wyłącznie w celu weryfikacji i nie będą nigdzie publikowane. Bez podania tych danych opinia nie zostanie opublikowana.
 4. Wystawiona opinia musi opisywać zdarzenia dotyczące Usługodawcy. Do zdarzenia/ wizyty może zostać wystawiona jedna opinia. Kolejne opinie dotyczące tego samego zdarzenia nie będą publikowane.
 5. Opinia może zostać nieopublikowana w przypadku, gdy Usługodawca lub inna osoba uzna, iż publikowana treść narusza jej prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, zasady uczciwej konkurencji, tajemnicę chronioną prawem,  podważa zdobyte wykształcenie, czy oskarża o poważne zaniedbania lub błąd lekarski, które nie są potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.
 6. Opinia powinna dotyczyć własnych doświadczeń. Opinia nie zostanie zaakceptowana, jeżeli będzie napisana przez osoby trzecie. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy pacjentem jest dziecko, a rodzic był obecny w gabinecie lub opiekunowie opisują konsultacje osoby starszej lub niepełnosprawnej, która nie ma możliwości samodzielnego umieszczenia opinii.
 7. Wszystkie opinie są zamieszczane na stronie internetowej www.psychiatrzy.warszawa.pl

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji
7 dni w tygodniu

icon-godziny-otwarcia

poniedziałek-piątek:
sobota-niedziela:
7:30–22:00
8:00–20:00

icon-godziny-otwarcia

poniedziałek-piątek:
7:30–22:00
sobota-niedziela:
8:00–20:00

Logo_jakosc_1
Logo_jakosc_5
Logo_jakosc_2
Logo_jakosc_4
Logo_jakosc_3
Logo_jakosc_6